special deal for special wmn! Extra -30% na wszystko dla Renee Girls Club z kodem: WOW

Regulamin Sklepu Internetowego

#

Azagroup Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-681), al. Wyścigowa nr 6 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000535527, NIP: 5252605277, REGON: 360394968, o kapitale zakładowym w wysokości 1 000 000,00 zł, opłaconym w kwocie 960 850,00 zł (dalej: „Azagroup S.A.”).

Centrum Logistyczne
Azagroup S.A.
Aleja Krakowska 140A
05-552 Marysin, k/Wólki Kosowskiej

Sklep – serwis internetowy prowadzony przez Azagroup S.A. dostępny pod domeną renee.pl, za pośrednictwem którego Azagroup S.A. prowadzi działalność gospodarczą, polegającą w szczególności na sprzedaży Towarów;

Dzień Roboczy – każdy dzień poza sobotami, niedzielami lub dniami ustawowo wolnymi od pracy zgodnie z katalogiem dni wolnych od pracy określonym w ustawie z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U.1951.28 z późn. zm.);

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego renee.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów. Klientem może być również osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, lecz nie ukończyła 18 lat, w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny(Dz.U. z 2019 r. poz. 1145);

Konsument – klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny(Dz.U. z 2019 r. poz. 1145);

Konto – spersonalizowany panel administracyjny Klienta dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie Internetowym, za pomocą którego Klient dokonuje zamówień lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego;

Materiały – wszelkie treści zamieszczone przez Klienta w Sklepie Internetowym, w tym w szczególności zdjęcia, wypowiedzi, recenzje towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego;

Punkt zwrotu – al. Krakowska 140A, Marysin k. Wólki Kosowskiej, 05-552 Marysin;

Towary – produkty sprzedawane przez Azagroup S.A. za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

Wirtualny koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego, w której widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności: ilość Towarów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności. Wirtualny koszyk dostępny jest także dla niezarejestrowanych użytkowników;

 • Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego renee.pl (dalej: „Sklep Internetowy” lub „Sklep”), składania zamówień na Towary dostępne w sklepie internetowym renee.pl, dostarczania zamówionych Towarów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży Towarów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy, zasady składania i rozpatrywania reklamacji oraz zasady umieszczania przez Klientów Materiałów w Sklepie.
 • Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na Towary, niezbędne jest: a) urządzenie końcowe z dostępem do publicznej sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari. Używanie oprogramowania mającego wpływ na funkcjonowanie przeglądarek może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie Sklepu Internetowego, dlatego w celu pełnej funkcjonalności Sklepu, należy je wszystkie wyłączyć. Do dokonywania zamówień konieczne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) oraz numer telefonu.
 • Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, agitacyjnej, politycznej oraz wszelkiej sprzecznej z przepisami prawa lub dobrymi obyczajami.
 • Azagroup S.A. w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 • Przeglądanie treści i asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga Rejestracji.
 • Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na Towary możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami § 2 Regulaminu a także bez rejestracji co jednakowoż ograniczać może niektóre funkcjonalności Sklepu.
 • Rozliczenia transakcji kartą płatniczą oraz rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayU na podstawie regulaminu usług dostępnego pod adresem: https://www.payu.pl/ oraz w oparciu o regulaminy banku klienta. Skorzystanie z usługi „Kup z Twisto” odbywa się na zasadach określonych w regulaminie formuły zakupowej „Kup z Twisto” dostępnym na stronie www.twisto.pl.
 • Klienci mogą porozumiewać się z Azagroup S.A. poprzez: formularz kontaktowy dostępny pod adresem internetowym: www.renee.pl/contact, w formie wiadomości elektronicznej przesyłanej na adres info@renee.pl, telefonicznie pod numerem telefonu +48 22 113 71 00, za pośrednictwem kanałów social media Azagroup S.A. oraz chatu dostępnego w Sklepie. Koszty korzystania przez Klienta ze ww. środków porozumiewania się na odległość ponosi Klient. Opłaty takie obliczane są według stawek operatora telekomunikacyjnego, z którego usług Klient korzysta.
 • Azagroup S.A. dostarcza towary w ramach Sklepu na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
 • Spełnienie świadczenia niezamówionego przez Konsumenta następuje na ryzyko Azagroup S.A. i nie nakłada na Konsumenta żadnych zobowiązań. Brak odpowiedzi Konsumenta na niezamówione świadczenie nie stanowi zgody Konsumenta na zawarcie umowy.
 • Azagroup, w ramach świadczenia usług objętych treścią niniejszego Regulaminu, może wysyłać do Klientów posprzedażowe ankiety satysfakcji, związane z obsługą danego zamówienia.
 • W celu zakupu Towaru w Sklepie Klient może założyć Konto w Sklepie zgodnie z postanowieniami Regulaminu, co znacząco ułatwia korzystanie ze Sklepu oraz pomaga lepiej wykorzystać wszystkie funkcjonalności Sklepu.
 • W celu założenia Konta Klient zobowiązany jest dokonać rejestracji w Sklepie. Rejestracja w Sklepie jest bezpłatna. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez rejestracji.
 • Rejestracja w Sklepie możliwa jest poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.
 • W celu dokonania Rejestracji przy wykorzystaniu formularza, Klient zobowiązany jest do podania adresu e-mail, hasła, imienia oraz płci, zaakceptowania Regulaminu, polityki cookies oraz zapoznania się z informacją na temat przetwarzania danych osobowych.
 • W wyniku Rejestracji Klienta zostanie utworzone Konto, za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać zakupu Towarów oraz korzystać z innych funkcjonalności dostępnych w Sklepie takich jak przykładowo historia zamówień czy możliwość bezpośredniego generowania etykiet darmowego zwrotu.
 • Po dokonaniu Rejestracji każdorazowe logowanie do Sklepu odbywa się przy wykorzystaniu adresu e-mail jako loginu oraz hasła wskazanych przez Klienta przy dokonaniu Rejestracji.
 • Azagroup S.A. umożliwia założenie Konta również poprzez użycie konta, które Klient posiada w serwisie społecznościowym Facebook. W przypadku wyboru tej formy rejestracji, Klient zostanie przekierowany do serwisu społecznościowego Facebook, gdzie po zalogowaniu się zostanie poinformowany przez serwis społecznościowy Facebook o tym, jakie dane na temat profilu zostaną przekazane Azagroup S.A.. W oparciu o przekazane dane zostanie utworzone Konto Klienta.
 • Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła oraz ochrony loginu i hasła przed ich wykorzystaniem przez osoby do tego nieupoważnione. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.
 • Klient może w każdej chwili żądać usunięcia Konta. W tym celu należy przesłać żądanie na adres email: info@renee.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego. Po otrzymaniu wiadomości Konto niezwłocznie zostanie usunięte.
 • Klient, który zarejestrował Konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym składać zamówienia na Towary dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego.
 • Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu mogą być zgłaszane Azagroup S.A. za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem internetowym: www.renee.pl/contact, w formie wiadomości elektronicznej przesyłanej na adres info@renee.pl bądź telefonicznie pod numerem telefonu +48 22 113 71 00, za pośrednictwem kanałów social media Azagroup S.A., chatu dostępnego w Sklepie oraz Google Analytics. Koszty korzystania przez Klienta ze ww. środków porozumiewania się na odległość ponosi Klient. Opłaty takie obliczane są według stawek operatora telekomunikacyjnego, z którego usług Klient korzysta.
 • Zgłoszenia, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.
 • Klient może zamieszczać Materiały w Sklepie Internetowym, które nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego (za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego uznaje się materiały niezgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu, w której zostały zamieszczone niemerytoryczne lub nie na temat wpisy na stronie Sklepu, recenzje, materiały o charakterze promującym, lub reklamowym, w tym w postaci linków do innych stron. Materiały powinny być zgodne z charakterem Sklepu, w której zostały zamieszczone wpisy, recenzje itp. powinny być merytoryczne oraz dotyczyć tematycznie wątku, w którym zostały zamieszczone, nie mogą reklamować lub promować cudzych usług, produktów lub przedsiębiorstwa). Azagroup S.A. zastrzega sobie możliwość kontroli i dopuszczania Materiałów do publikacji w aspekcie przestrzegania powyższych zasad. Azagroup S.A. stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie ma obowiązku sprawdzania Materiałów zamieszczonych przez Klientów w Sklepie Internetowym. Klient z momentem zamieszczenia danego Materiału:
  1. oświadcza, iż władny jest zamieścić dany Materiał w Sklepie Internetowym, w tym udostępnić go nieograniczonemu kręgowi osób;
  2. oświadcza, że dany Materiał nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego;
  3. zamieszczając dany Materiał w Sklepie (w tym w szczególności zdjęcia, wpisy na stronie Sklepu, recenzje itp.), udziela Azagroup S.A. licencji na korzystanie przez nią z tych materiałów. Licencja ta obejmuje korzystanie przez Azagroup S.A. z Materiałów w działalności Sklepu, w tym w szczególności na utrzymywanie ich w zasobach systemu informatycznego Azagroup S.A. bez ograniczeń czasowych a także w okresie dziesięciu lat zwielokrotniania Materiałów dowolną techniką (w tym techniką drukarską i cyfrową) oraz ich rozpowszechniania, w tym wprowadzenia do obrotu, użyczenia lub najmu ich egzemplarzy, a także publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, nadawania, reemitowania i udostępnienia Materiałów w miejscu i czasie wybranym przez odbiorców dla celów działalności marketingowej Azagroup S.A.
 • W celu złożenia zamówienia Klient powinien zalogować się na Konto albo wybrać złożenie zamówienia bez Rejestracji.
 • Zamówienie Towarów w Sklepie można składać przez całą dobę, przez siedem dni w tygodniu. W momencie składania zamówienia Klient potwierdza, że zdaje sobie sprawę z faktu, iż realizacja zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty za nabyte Towary, jak również obowiązek pokrycia kosztów dostawy do Klienta lub obowiązek pokrycia kosztów wybranego przez Klienta sposobu zapłaty. Zamówienie może także nastąpić drogą telefoniczną pod numerem telefonu +48 22 113 71 00 w godzinach pracy infolinii, za pomocą formularza kontaktowego w godzinach pracy infolinii, za pośrednictwem chatu dostępnego w Sklepie w godzinach pracy infolinii.
 • Potwierdzenie następuje poprzez wybór przycisku „Potwierdź zakup” (lub równoznaczny).
 • W Sklepie przy każdym Towarze na karcie produktu zamieszczone są informacje o danym Towarze oraz cena takiego Towaru.
 • Ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego podane są w złotych polskich oraz zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają:
  1. Kosztów dostawy, które zależne są od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia Towaru. Koszty dostawy każdorazowo podawane są przy wyborze sposobu dostawy, o ile nie jest wskazane inaczej w opisie danego Towaru.
  2. Kosztów pobieranych przez operatorów płatności w wysokości nie przewyższającej kosztów poniesionych przez Azagroup S.A. w związku z wybranym przez Klienta sposobem zapłaty. W przypadku, gdy sposób płatności będzie związany z koniecznością poniesienia przez Konsumenta dodatkowych kosztów, taka informacja będzie zamieszczona na stronie internetowej Sklepu Internetowego bezpośrednio przy polu wyboru tego rodzaju płatności.
 • Całkowity koszt zamówienia (tj. cena Towarów wraz z kosztami dostawy oraz ewentualnymi kosztami pobieranymi przez operatorów płatności) podany jest każdorazowo przed złożeniem zamówienia przez Klienta w podsumowaniu zamówienia, o którym mowa w ust. 10 poniżej.
 • Promocje dostępne w Sklepie nie podlegają łączeniu, chyba, że regulamin danej promocji wyraźnie stanowi inaczej.
 • Klient dokonuje wyboru Towarów, które mają być przedmiotem zamówienia i umieszcza je w Wirtualnym Koszyku, następnie w celu złożenia zamówienia, Klient dokonuje czynności zgodnie ze wskazaniami i komunikatami zamieszczonymi w Sklepie. W celu dokonania realizacji zamówienia konieczne jest podanie danych teleadresowych niezbędnych do realizacji zamówienia (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail). W przypadku Klientów prowadzących działalność gospodarczą i chcących otrzymać fakturę VAT, dodatkowo konieczne jest podanie nazwy firmy i numeru NIP.
 • Klient wybiera sposób dostawy (sposób dostarczenia Towaru). W zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy lub płatności Klient zobowiązany jest do podania dodatkowych danych, w szczególności danych osobowych (danych adresowych), niezbędnych do zrealizowania zamówienia przez Azagroup S.A.
 • Przed złożeniem zamówienia na komputerze lub innym urządzeniu końcowym Klienta jest wyświetlone podsumowanie zamówienia, w którym są wskazane zamawiane przez niego Towary, koszty dostawy, koszty związane z wybranym przez Klienta sposobem płatności oraz przewidywany czas realizacji zamówienia. Następnie Klient, w celu dokonania zamówienia wybiera przycisk „potwierdź zakup” (lub równoznaczny).
 • Azagroup S.A. jest uprawniona do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego Towaru objętej jednym zamówieniem.
 • Azagroup S.A. zastrzega sobie możliwość wprowadzenia konieczności potwierdzenia zamówienia płatnego przy odbiorze poprzez link zawarty w wiadomości elektronicznej e-mail, (który będzie wysyłany po złożeniu zamówienia na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej e-mail), lub w zakładce „Moje Konto” (lub równoznacznej) na stronie internetowej Sklepu lub dokonać innej weryfikacji prawidłowości złożonego zamówienia. Zamówienia płatne przy odbiorze, które nie zostaną, w opisany w zdaniu pierwszym sposób, potwierdzone w terminie 7 dni od daty ich złożenia, mogą zostać automatycznie anulowane.
 • Opłacone zamówienie zostanie potwierdzone automatycznie przez Azagroup S.A. poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej e-mail Klienta.
 • Informacja o dostępności Towarów widnieje na karcie produktu na stronie internetowej Sklepu.
 • W przypadku ograniczonej dostępności Towaru, Azagroup S.A. poinformuje Klienta o braku Towaru, wydłużeniu terminu realizacji zamówienia lub anulowaniu zamówienia, wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku Klient może albo potwierdzić, że jest dalej zainteresowany realizacją danego zamówienia albo, w przypadku braku danego Towaru lub braku woli po stronie Klienta dalszej realizacji zamówienia, zamówienie zostanie niezwłocznie anulowane zaś Klient otrzyma zwrot uiszczonej ceny w terminie do 14 dni od daty anulowania danego zamówienia, tj. od dnia otrzymania przez Sklep informacji o anulowaniu zamówienia przez Klienta albo od wysłania Klientowi informacji o anulowaniu zamówienia przez Azagroup S.A. w wypadkach, gdy Azagroup S.A. będzie do tego uprawniona.
 • Ze względu na dynamiczny przyrost zamówień, w niektórych przypadkach informacja o dostępności Towarów może mieć charakter szacunkowy. Azagroup S.A. dołoży wszelkich starań, aby Towary były dostępne na bieżąco.
 • Azagroup S.A. nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z potwierdzeniem zamówienia dokonywanym za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, wynikające z ustawień serwerów pocztowych konta poczty elektronicznej e-mail Klienta oraz jego indywidualnej konfiguracji zabezpieczenia komputera i programu pocztowego za pomocą których dokonuje zamówienia.
 • Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Azagroup S.A. oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego Towaru.
 • Umowa pomiędzy Azagroup S.A. a Klientem zostaje zawarta:
  1. w odniesieniu do Towarów, za które Klient dokonuje płatności z góry z chwilą otrzymania przez Azagroup S.A. zapłaty ceny;
  2. w odniesieniu do Towarów za które cena płatna jest przy odbiorze z chwilą złożenia zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że własność towaru przechodzi na nabywcę z chwilą wydania mu towaru i zapłaty ceny.
 • Azagroup S.A. zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który nie odbiera Towaru dostarczanego za pośrednictwem Poczty Polskiej, przesyłki kurierskiej lub w inny sposób określony Regulaminem, płatnego przy odbiorze, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia go do właściwej placówki Poczty Polskiej, punktu odbioru podmiotu świadczącego usługi kurierskie, paczkomatu lub zamawiając Towar przy wyborze sposobu płatności jako płatności z góry, nie uiszcza takiej opłaty i nie potwierdza złożonego zamówienia w terminie siedmiu dni.
 • Jeśli podczas korzystania z jakichkolwiek funkcjonalności Sklepu (w szczególności podczas rejestracji konta lub podczas dokonywania zamówienia) Klient poda błędne lub nieprawdziwe dane osobowe albo dane osobowe innego podmiotu danych niż Klient, Azagroup S. A. zastrzega sobie prawo do usunięcia takich danych. Azagroup S.A. w miarę możliwości, wykorzystując dostępne formy kontaktu, poinformuje Klienta o fakcie usunięcia takich danych oraz o konieczności przekazania Azagroup S. A. poprawnych danych.
 • W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych albo danych osobowych innego podmiotu niż Klient, Azagroup S. A. nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 • Informacje o Towarach dostępnych w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 • Azagroup S.A. zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed chwilą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 • Wymiana Towaru odbywa się na zasadach określonych w zakładce „Zwrot-Wymiana-Reklamacja” dostępnej w Sklepie.
 • Klient może dokonywać zmian w Wirtualnym Koszyku aż do momentu złożenia zamówienia, przy czym status realizacji zamówienia widoczny jest w Koncie Klienta w zakładce „Moje konto” (lub równoważnej). Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części Towarów zamówienia wybranych do Wirtualnego Koszyka.
 • Zmiany w adresie dostawy wskazanym przez Klienta mogą być dokonywane wyłącznie do chwili złożenia zamówienia. W innym wypadku Klient może dokonać takich zmian wyłącznie po skontaktowaniu się z Biurem Obsługi Klienta, składając tam odpowiednią dyspozycję.
 • Zamówienia złożone na Towary, realizowane są od poniedziałku do piątku, o ile Azagroup S.A. nie zdecyduje się realizować zamówień na Towary także w inne dni. Azagroup S.A. przystępuje do realizacji zamówienia niezwłocznie, zgodnie z informacją o dostępności Towaru zamieszczoną na stronie Sklepu Internetowego (z zastrzeżeniem ewentualnych opóźnień związanych z brakiem dostępności danego Towaru). W przypadku zamówień na Towary płatnych przed terminem dostawy (z góry) Azagroup S.A. przystępuje do realizacji zamówienia po zaksięgowaniu wpłaty zgodnie z informacją o dostępności Towaru zamieszczoną na stronie Sklepu Internetowego (z zastrzeżeniem ewentualnych opóźnień związanych z brakiem dostępności danego Towaru). Dostawa Towarów może być realizowana także przez osoby trzecie powiązane kapitałowo lub osobowo z Azagroup S.A.
 • Realizacja zamówienia następuje jedynie, jeżeli dane adresowe wskazane przez Klienta nie budzą wątpliwości. Wszelkie wątpliwości dotyczące danych adresowych będą na bieżąco wyjaśniane z Klientem, który złożył dane zamówienie. Azagroup S.A. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie Towaru, wynikające z błędnego podania przez Klienta adresu dostawy.
 • Dostawa Towarów następuje według wyboru Klienta. Dostępne sposoby dostawy oraz ich koszty, które zobowiązany jest ponieść Klient, wskazane są w Sklepie Internetowym w zakładce „Koszty dostawy”.
 • Od wybranego przez Klienta sposobu dostawy uzależniony jest termin dostawy Towarów, jednak w każdym przypadku termin dostawy nie przekracza 30 Dni Roboczych od daty wysłania do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia lub zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Azagroup S.A. Szczegółowe informacje na temat czasów realizacji przesyłek oraz kosztów dostawy zamieszczone są w zakładce „Koszty dostawy”.
 • Klient powinien sprawdzić przesyłkę, a w szczególności jej opakowanie przy odbiorze przesyłki z Towarem. W przypadku Towarów uszkodzonych w transporcie przez podmiot świadczący usługi kurierskie lub pocztowe należy sporządzić w obecności kuriera/dostawcy protokół uszkodzenia i odmowy przyjęcia przesyłki oraz poinformować Azagroup S.A. o zaistniałym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@renee.pl Azagroup S.A. sugeruje sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności kuriera.
 • W przypadku, gdy Klient odmówi odbioru lub nie odbierze przesyłki z Towarem, przesyłka zostanie zwrócona do Azagroup S.A. W przypadku dokonania płatności przez Klienta przed dostarczeniem Towaru zwrot zapłaconej ceny nastąpi w terminie 14 dni od dnia doręczenia przesyłki z Towarem do Punktu zwrotu.
 • Podczas składania zamówienia Klient ma możliwość wyboru następujących rodzajów płatności:
  1. Płatność przy odbiorze(wysyłka za pobraniem),
  2. Płatność przelewem lub kartą przy pomocy PayU,
  3. Formuła zakupowa „Kup z Twisto”.
 • Klient może złożyć zamówienie wyłącznie z dostawą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Klient może skorzystać z zakupu Towarów przy pomocy formuły zakupowej „Kup z Twisto”. Formuła zakupowa „Kup z Twisto" umożliwia Klientowi dokonanie zapłaty za zamówiony Towar dopiero po jego otrzymaniu, w ciągu 21 dni od momentu złożenia zamówienia. Formuła zakupowa „Kup z Twisto" jest świadczona przez Twisto Polska ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa (dalej „Twisto”) w formie umowy zlecenia zawieranej pomiędzy Klientem (Zleceniodawca) a Twisto (Zleceniobiorca). Z tytułu świadczenia formuły zakupowej „Kup z Twisto", Twisto pobiera opłatę wyłącznie w sytuacji gdy Klient nie dokona na rzecz Twisto zwrotu wartości zamówienia w terminie 21 dni od dokonania zakupu. Dodatkowe informacje o formule zakupowej „Kup z Twisto” dostępne są na stronie www.twisto.pl.
 • Wybór przez Klienta metody płatności „Kup z Twisto” jest równoznaczny z poleceniem przekazania przez Sklep Internetowy podanych w formularzu zamówienia danych oraz innych danych Klienta pozostawionych w Internecie (tzw. „ślady pozostawione w Internecie”) do Twisto, w celu zawarcia umowy zlecenia zgodnie z regulaminem Twisto dostępnym na stronie www.twisto.pl.
 • W ramach umowy zlecenia, Twisto będzie pełnić funkcję Administratora danych, w celu realizacji umowy zlecenia. Więcej na stronie www.twisto.pl.
 • Twisto przekazywać będzie dane osobowe Klienta Sklepu podmiotom powiązanym z Twisto w tym Twisto Payments a.s. oraz Nikita Engine s.r.o., wyłącznie w celu realizacji umowy zlecenia.
 • Skorzystanie z formuły zakupowej „Kup z Twisto” wymaga uprzedniej akceptacji regulaminu „Kup z Twisto”. Azagroup S.A. oświadcza, że Twisto jest całkowicie odrębnym podmiotem, niepowiązanym osobowo ani kapitałowo z Azagroup S.A. Nad prawidłową realizacją umowy zlecenia zawartą z Klientem czuwa Twisto.
 • Azagroup S.A. może wprowadzić także dodatkowe sposoby płatności w tym w szczególności za pomocą innych płatności elektronicznych niż wyżej wymienione, bonów, voucherów.
 • Azagroup S.A. doręcza Klientowi dowód zakupu Towaru.
 • Klient wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną, poprzez akceptację Regulaminu.
 • Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze. Forma płatności może być uzależniona od rodzaju Towaru lub miejsca odbioru zamówienia.
 • Azagroup S.A. jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Azagroup S.A. odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania Towaru Klientowi.
 • Azagroup S.A. nie jest odpowiedzialna względem Klienta będącego konsumentem za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa w art. 5561 § 2 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145), jeżeli zapewnień tych nie znała ani, oceniając rozsądnie, nie mogła znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
 • Azagroup S.A. w terminie najpóźniej 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania, z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej.
 • Zgłoszenie reklamacji może nastąpić m.in. poprzez wypełnienie formularza reklamacji online. Szczegóły na stronie Sklepu w zakładce „Zwrot-wymiana-reklamacje”. Składając reklamację poprzez formularz online, Klient powinien postępować zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronie Sklepu. W przypadku składania reklamacji w inny sposób niż poprzez formularz online, Klient powinien podać co najmniejniezbędne dane związane z reklamowanym Towarem, takie jak: imię, nazwisko, numer zamówienia, Towar,opis wady, zdjęcie Towaru, termin jej wykrycia oraz wskazać czego się domaga.
 • W przypadku reklamacji Towaru, który nie był używany przez Klienta (reklamacja nowego Towaru) Klient zobowiązany jest odesłać reklamowany Towar na adres Punktu Zwrotu, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej.
 • W przypadku reklamacji używanego Towaru, celowe może być odesłanie do Azagroup S.A. reklamowanego Towaru, w celu umożliwienia Azagroup S.A. zbadania reklamowanego Towaru. O konieczności odesłania reklamowanego Towaru do Punktu Zwrotu Klient zostanie poinformowany przez Azagroup S.A.. W takim przypadku, Klient zobowiązany jest odesłać reklamowany Towar na adres Punktu Zwrotu, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej.
 • W każdym przypadku, kiedy Klient reklamuje Towar i odsyła go do Azagroup S.A., a nie posiada oryginalnego opakowania (z kodami kreskowymi na opakowaniu, tzw. kodami EAN, indywidualnymi dla każdego produktu), konieczne jest załączenie do wysyłanej paczki informacji, które umożliwią przypisanie jej do danego Klienta i rozpatrzenie reklamacji, tj.: imię, nazwisko, numer zamówienia, opis Towaru którego reklamacja dotyczy, opis wady, zdjęcie Towaru, termin jej wykrycia oraz wskazaćwskazanie czego Klient się domaga.
 • Jeżeli Towar ma wadę lub jest niezgodny z opisem zamieszczonym w Sklepie, Klient uprawniony jest do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny, albo do odstąpienia od umowy, chyba, że Azagroup S.A. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar na wolny od wad, albo usunie wadę. Ponadto, jeżeli Towar ma wadę Klient może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Jeżeli Klientem jest Konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Azagroup S.A. usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Azagroup S.A.
 • Klient nabywający Towar w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towarów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Azagroup S.A. za nabycie danego Towaru.
 • Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Azagroup S.A. nie ustosunkuje się do oświadczenia w terminie 14 dni, uważa się, że oświadczenie Konsumenta zostało uznane przez Azagroup S.A. za uzasadnione.
 • Azagroup S.A. powiadomi Klienta o rozstrzygnięciu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej albo listownie, w zależności od tego jakie dane kontaktowe zostaną przez Klienta wskazane przy składaniu reklamacji.
 • W przypadku nieodebrania przez Klienta przesyłki z odrzuconą reklamacją, Towar, który powrócił do Azagroup S.A. będzie magazynowany przez Azagroup S.A. przez 2 miesiące liczone od dnia nieodebrania przesyłki przez Klienta, a po tym czasie Towar zostanie zutylizowany.
 • Konsument uprawniony jest do odstąpienia od umowy zakupu danego Towaru bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia, w terminie 30 dni licząc od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta albo od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach, bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 5 poniżej. Prawo odstąpienia od umowy zakupu danego Towaru nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów opisanych w artykule 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287) a także jeżeli prawo takie będzie wyłączone w oparciu o inne przepisy prawa. W szczególności dotyczy to Towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 • W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w szczególności:
  1. pisemnie na adres Azagroup S.A.
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: info@renee.pl
  3. za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem internetowym: www.renee.pl/contact
  4. za pośrednictwem formularza online, zgodnie z procedurą opisaną w zakładce „Zwrot-wymiana-reklamacja” (dostępnego także w panelu Klienta przy każdym zamówieniu); w przypadku skorzystania z tego formularza Klient otrzymuje niezwłocznie potwierdzenie o tym, iż Azagroup S.A. otrzymała jego oświadczenie o odstąpieniu od Umowy
  5. przez wydrukowanie, wypełnienie i wysłanie wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie Sklepu w zakładce „Zwrot-wymiana-reklamacja”.

  Uwaga! Każdy ze sposobów przesłania oświadczenia jest dopuszczalny i wszystkie są równorzędne pod względem skuteczności. Azagroup S.A. zaleca korzystanie z formularza online dostępnego w panelu Klienta wyłącznie ze względu na łatwość i szybkość złożenia oświadczenia.

 • Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy Azagroup S.A. zwraca Konsumentowi dokonane przez niego płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Azagroup S.A., z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 • Konsument, który w ramach jednego zamówienia kupił więcej niż 1 produkt, może odstąpić od umowy w całości albo w części, rezygnując z niektórych tylko towarów. W przypadku odstąpienia od umowy w części (tj. zatrzymania przez Konsumenta co najmniej 1 produktu z danego zamówienia), Konsumentowi nie przysługuje zwrot kwoty najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez Azagroup S.A. w trakcie składania zamówienia, od którego Konsument odstąpił. W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy w całości, ale dokonuje zwrotów Towarów w ramach tego odstąpienia w osobnych zwrotach (pod warunkiem, że zwroty te zostaną dokonane w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej), termin dla Azagroup S.A. dla dokonania zwrotu kwoty najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez Azagroup S.A. w trakcie składania zamówienia, od którego Konsument odstąpił rozpoczyna swój bieg dopiero w momencie otrzymania przez Azagroup S.A. ostatniego z produktów objętych zamówieniem, od którego odstąpił Konsument.
 • Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, z jakiego Konsument skorzystał nabywając Towar, chyba, że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku zwrotu Towaru, za który płatność dokonywana była przez Konsumenta przy odbiorze(przesyłka za pobraniem), w zależności od wyboru Konsumenta i za jego zgodą zwrot płatności następuje na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta.
 • Bezpośredni koszt zwrotu Towaru w wyniku odstąpienia ponosi Konsument, z zastrzeżeniem ust. 4 powyżej. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Azagroup S.A., Azagroup S.A. nie jest zobowiązana do zwrotu na rzecz Konsumenta dodatkowych kosztów z tym związanych. W terminie do 14 dni od dnia odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest zwrócić Azagroup S.A. zamówiony uprzednio Towar.
 • Azagroup S.A. może wstrzymać się ze zwrotem ceny do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Azagroup S.A. dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 • Azagroup S.A. nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem lub odbiorem w punkcie (np. paczkomacie) i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
 • Niniejszy Regulamin może być zmieniany z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak zmiana zakresu działalności gospodarczej prowadzonej przez Azagroup S.A. lub zakresu Towarów sprzedawanych przez Azagroup S.A., konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do przepisów obowiązującego prawa, konieczność zapewnienia prawidłowości funkcjonowania serwisu i Sklepu Internetowego, konieczność zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom serwisu – Sklepu Internetowego, konieczność wprowadzania nowych bądź zmiana istniejących zasad działania serwisu – Sklepu Internetowego. W takim wypadku Azagroup S.A. poinformuje Klientów o rodzaju i charakterze zmian poprzez stosowną informację przesłaną na adres mailowy Klienta. W przypadku odmowy akceptacji zmienionej wersji regulaminu, Klient może usunąć Konto zgodnie z treścią §2 ust. 9 niniejszego Regulaminu. Brak akceptacji zmienionego regulaminu nie oznacza żądania Klienta usunięcia danych w myśl RODO.
 • Azagroup S.A. może udzielać gwarancji na wybrane Towary. Szczegółowe dane dotyczące ewentualnej gwarancji będą w takim wypadku znajdowały się na karcie Towaru w jego opisie.
 • Informacje o Towarach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145).
 • Azagroup S.A. zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego.
 • W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Azagroup S.A. nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 • Indywidualne ustawienia urządzenia końcowego mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją Towaru na urządzeniu końcowym Klienta a rzeczywistym wyglądem Towaru. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 11 Regulaminu.
 • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 287).
 • Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Azagroup S.A. rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Spółki.
 • Spółka informuje, że nie korzysta z alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich (pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń), chyba że obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W związku z powyższym Spółka nie wyraża zgody i nie zobowiązuje się do udziału w postępowaniu mającym za przedmiot pozasądowe rozwiązywanie powyższego sporu.
Zostaw wiadomość