Regulamin

§1. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY

Sklep internetowy działający pod adresem www.renee.pl, prowadzony jest przez:


Exclusive-Poland
ul.Staszica 24
21-400 Łuków
NIP 8252044745

KONTAKT
tel.22 11 37 100
e-mail: kontakt@renee.pl

§2. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie nazwy oznaczają:
COOKIES – dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którym posługuje się Użytkownik
DNI ROBOCZE – oznaczają wszystkie dni tygodnia, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr 4 poz. 28)
KLIENT – oznacza Kupującego bądź Usługobiorcę
KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.)
KONSUMENT – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
KONTO – oznacza zabezpieczony hasłem, przypisany do konkretnego Usługobiorcy panel administracyjny w sklepie internetowym, za pomocą którego Usługobiorca uzyskuje dostęp do dotyczących go elektronicznych danych przechowywanych przez oprogramowanie sklepu internetowego, umożliwiający Usługobiorcy składanie zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych oraz zarządzanie zamówieniami i adresami
KUPUJĄCY – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywającą towary od Sprzedawcy
PRAWO POLSKIE – oznacza przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
PRAWO PRZEWOZOWE – ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz. U. 1984 nr 53, poz. 272 ze zm.)
PRODUKT/TOWAR – oznacza rzecz ruchomą będącą przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą
PRZEDSIĘBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonującą czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową
REGULAMIN – niniejszy dokument będący wzorcem umownym, na podstawie którego zawierane są przez Sprzedawcę z Kupującymi oraz Usługobiorcami umowy sprzedaży towarów oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności określający warunki sprzedaży towarów i świadczenia usług przez Sprzedawcę oraz wypełniający wobec Użytkowników obowiązki informacyjne nałożone ustawowo na Usługodawcę
REKLAMACJA DOTYCZĄCA TOWARU – – oznacza, związane z uznaniem przez Konsumenta, że towar jest wadliwy, odstąpienie przez Konsumenta od umowy zawartej ze Sprzedawcą albo żądanie Konsumenta obniżenia ceny albo naprawy bądź wymiany towaru na nowy
REKLAMACJA USŁUGI – – oznacza wszelkie roszczenia Konsumenta przysługujące mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w związku z nieprawidłowym wykonaniem usługi przez Usługodawcę
SKLEP – oznacza przedsiębiorstwo posługujące się stroną internetową www.renee.pl w celu umożliwienia Użytkownikom zawierania ze Sprzedawcą/Usługodawcą umów na odległość
SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA – oznacza właściciela sklepu internetowego www.renee.pl – Szymona Jezierskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Exclusive-Poland z siedzibą w Łukowie przy
ul. Staszica 24 (kod pocztowy: 21-400 Łuków), posługującego się numerem NIP 8252044745,
TRADYCYJNA FORMA PISEMNA – oznacza stworzenie zmaterializowanego dokumentu zawierającego własnoręczny podpis
USŁUGA – oznacza działanie podejmowane na podstawie umowy o świadczenie usług przez Usługodawcę w celu zaspokojenia określonej potrzeby Usługobiorcy
USŁUGOBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z usługi elektronicznej świadczonej przez Usługodawcę
USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)
UŻYTKOWNIK – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą ze strony internetowej www.renee.pl

§3. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Przedmiotem działalności Sklepu www.renee.pl jest handel detaliczny produktami, w tym odzieżą, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.

 • Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca/Usługodawca są następujące:

   a) minimalna rozdzielczość ekranu monitora 1024×768 pikseli,
   b) połączenie z siecią internet,
   c) prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów CSS3,
   d) włączona obsługa JavaScript oraz cookies,
   e) czynna skrzynka poczty elektronicznej

 • Klientami Sklepu mogą być zarówno Konsumenci, jak i Przedsiębiorcy.
 • Sprzedawca informuje, że warunkiem złożenia zamówienia oraz rejestracji w sklepie www.renee.pl jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz ich zaakceptowanie. W przypadku, jeśli Użytkownik nie akceptuje jakichkolwiek postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca uprzejmie prosi o nieskładanie zamówień oraz niezakładanie konta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Użytkowników (w tym Klientów) będących Konsumentami, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo zawsze mają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Niniejsze postanowienie winno być interpretowane z uwzględnieniem treści §9 ust. 4 niniejszego Regulaminu.
 • Prezentacja na stronach sklepu internetowego towarów stanowi zaproszenie do zawarcia umowy (zgodnie z przepisem art. 71 Kodeksu cywilnego).
 • Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej www.renee.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 • Zakazane jest dostarczanie do sklepu internetowego przez Użytkowników treści bezprawnych.
 • Wobec umów zawieranych z Klientami będącymi Konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zastosowanie właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie pozbawia jednak Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, które powszechnie obowiązuje na terytorium państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.
 • Wobec formy umów zawieranych z Klientami będącymi Konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zastosowanie ma prawo obowiązujące na terytorium państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.
 • Wobec treści oraz formy umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami mającymi siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, dokonującymi zakupu w Sklepie w celu związanym z ich działalnością gospodarczą, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają wyłącznie właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • §4. UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUGO DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 • Użytkownik może zawierać z Usługodawcą umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną we wszystkie dni tygodnia przez 24 godziny na dobę.
 • Świadczona przez Usługodawcę usługa elektroniczna jest bezpłatna i polega na na prowadzeniu konta w sklepie internetowym.
 • W celu utworzenia konta w Sklepie, kliknąć należy na znajdujące się w prawym górnym rogu strony www.renee.pl pole z napisem „Twoje konto”, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny, po czym uzupełnione dane należy zatwierdzić klikając na pole z napisem „ZAREJESTRUJ SIĘ”.
 • W celu utworzenia konta, konieczne jest stworzenie hasła oraz podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych:

   a) ulicy,
   b) nr. domu,
   c) nr. lokalu,
   d) kodu pocztowego,
   e) miejscowości,
   f) imienia,
   g) nazwiska,
   h) adresu e-mail,
   i) nr. telefonu.

 • Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta w sklepie internetowym www.renee.pl zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Użytkownika od Usługodawcy wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie założenia konta w Sklepie (nadanej po wypełnieniu i zatwierdzeniu przez Użytkownika formularza rejestracyjnego poprzez kliknięcie na pole z napisem „Zarejestruj się”). Umowa, o której stanowi zdanie poprzednie, zawierana jest na czas nieokreślony.
 • Usługobiorca może w każdym czasie zakończyć świadczenie na jego rzecz usługi elektronicznej przez Usługodawcę, usuwając swoje konto ze sklepu. Usunięcie przez Usługobiorcę konta ze sklepu internetowego oznacza rozwiązanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.

  §5. PPRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ TOWARÓW

 • Zamówienia od Użytkowników są przyjmowane przez stronę internetową www.renee.pl 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
 • Użytkownik może składać zamówienia jedynie za pomocą formularza zamówienia dostępnego na stronie www.renee.pl.
 • W celu złożenia w sklepie zamówienia za pomocą formularza zamówienia, Użytkownik powinien wykonać następujące czynności:

   1.kliknąć na zdjęcie na którym znajduje się wybrany przez Użytkownika towar, aby przejść w ten sposób do podstrony ze szczegółowym opisem towaru;
   2.wybrać odpowiedni rozmiar oraz kolor towaru;
   3.kliknąć na pole z napisem „DODAJ DO KOSZYKA”, aby umieścić w ten sposób towar w wirtualnym koszyku;
   4.kliknąć na napis „Zobacz koszyk i złóż zamówienie”, aby przejść do podstrony z opcjami płatności oraz dostawy;
   5.po wyborze odpowiedniej formy płatności oraz dostawy, kliknąć na pole z napisem „PRZEJDŹ DO SKŁADANIA ZAMÓWIENIA”, aby przejść do podstrony dotyczącej danych teleadresowych,
   6.po uzupełnieniu danych teleadresowych, przekazać treść zamówienia Sprzedawcy klikając na pole z napisem „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE” (w przypadku Użytkownika zalogowanego podanie danych teleadresowych nie jest konieczne).
   7.Dane osobowe, których podanie jest niezbędne, aby prawidłowo złożyć zamówienie, są następujące:

    a) adres e-mail,
    b) imię osoby zamawiającej,
    c) nazwisko osoby zamawiającej,
    d) nr telefonu,
    e) imię i nazwisko odbiorcy towaru,
    f) ulica,
    g) nr domu,
    h) nr lokalu,
    i) miejscowość,
    j) kod pocztowy,
    k) firma i NIP (w przypadku składania zamówienia w ramach działalności gospodarczej).

 • Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Użytkownika, który złożył zamówienie, wiadomości e-mail od Sprzedawcy zawierającej podziękowanie oraz potwierdzenie otrzymania treści zamówienia.
 • W celu korekty błędnie wprowadzonych do formularza zamówienia danych należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie bądź drogą mailową.
 • Od chwili wysłania towaru klient nie może anulować zamówienia
 • Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

   a) gotówką za pobraniem;
   b) przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy;
   c) szybkim przelewem za pomocą systemu „platnosci.pl”.
   d) szybkim przelewem za pomocą systemu „paypal”.

 • Sprzedawca informuje, że jego rachunek bankowy na który należy dokonywać przedpłat w przypadku wyboru płatności przelewem prowadzony jest przez bank PKO BP SA pod numerem 41 1020 1260 0000 0002 0071 6100
 • Towar dostarczany jest Kupującemu niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 • §6. DOSTAWA, CZAS I KOSZT TRANSPORTU

  1. Paczki wysyłamy w każdy dzień robczy. Przesyłki docieraja do 24-48h od nadania. O wysłaniu paczki Sklep informuje e-mailem podając nr przesyłki.

  Termin realizacji:

  - Zamówienia złożone (i opłacone) przez szybkie płatności platnosci.pl czy przelewy bankowe oraz “za pobraniem” w dni robocze do godziny 9:00 – wysyłane są jeszcze tego samego dnia.

  - Zamówienia złożone (i opłacone) po godzinie 9:00, w weekendy lub inne dni wolne od pracy – realizowane są następnego dnia roboczego.

  2. Wszystkie paczki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, Poczty Polskiej oraz Paczkomaty Inpost

  3. Na stronie DPDSLEDZENIE PRZESYŁKI <—Kliknij możesz sprawdzić status przesyłki wpisując numer, który automatycznie otrzymałeś od nas po nadaniu przesyłki.

  Na stronie POCZTA POLSKASLEDZENIE PRZESYŁKI <—Kliknij możesz sprawdzić status przesyłki wpisując numer, który automatycznie otrzymałeś od nas po nadaniu przesyłki.

  Na stronie PACZKOMATYSLEDZENIE PRZESYŁKI <—Kliknij możesz sprawdzić status przesyłki wpisując numer, który automatycznie otrzymałeś od nas po nadaniu przesyłki.

  możesz sprawdzić status przesyłki wpisując numer, który automatycznie otrzymałeś od nas po nadaniu przesyłki.

  4. Nie ma możliwości zmiany adresu dostawy, gdy przesyłka została już wysłana.

  5. Szczegółowy regulamin doręczania przesyłek dostępny jest na stronie firmy kurierskiej https://www.dpd.com.pl/ , dla paczkomatów inpost https://inpost.pl/

  6. Nieodebrania przesyłki i zwrotu paczki do nadawcy skutkuje obciążeniem Klienta kosztami zwrotu paczki (13zł) lub rozwiązaniem umowy.

  Nieodebrania paczki i zwrotu przesyłki do nadawcy skutkuje:

   W przypadku wpłaty pieniędzy na konto
   a) Obciążeniem Klienta kosztami zwrotu paczki do nadawcy oraz ponownego jej nadania (13 zł + 13 zł, łącznie 26 zł) – jeżeli Klient zgłosi chęć ponownego nadania przesyłki i wyrazi wole jej odebrania
   b) Obciążenia Klienta kosztem zwrotu paczki do nadawcy (13 zł) – jeżeli Klient zgłosi chęć rezygnacji z zamówienia i nie wyrazi zgody na ponowne nadanie przesyłki.
   W przypadku wybrania formy zapłaty “za pobraniem”
   a) Obciążeniem Klienta kosztami zwrotu paczki do nadawcy oraz ponownego jej nadania (13zł za zwrot paczki do nadawcy ) Jeżeli klient wyrazi chęć ponownego nadania paczki, możliwe jest to tylko i wyłącznie przy zwrocie poniesionych powyższych kosztów oraz wpłaty 13zł na ponowne nadanie paczki.
   b) Obciążenia Klienta kosztem zwrotu paczki do nadawcy (13zł za zwrot paczki do nadawcy ) – jeżeli Klient zgłosi chęć rezygnacji z zamówienia i nie wyrazi zgody na ponowne nadanie przesyłki.

 • Sprzedawca informuje, że w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, Kupujący ma prawo (zgodnie z ustawą Prawo przewozowe) do zwrócenia się do dostarczyciela z żądaniem sporządzenia protokołu szkody w sytuacji kiedy dostarczyciel nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy. Jeżeli Kupujący otrzyma od dostarczyciela protokół szkody, Sprzedawca zaleca przesłanie tego dokumentu (ewentualnie jego kopii) na adres siedziby Sprzedawcy, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszonej przez Kupującego reklamacji.

  §6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 • • Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta Kupujący będący Konsumentem może odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru. W razie tego odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.

 • Oświadczenie o odstąpieniu Konsument może złożyć Sprzedawcy albo drogą elektroniczną (wysyłając wiadomość e-mail z oświadczeniem na adres kontakt@renee.pl) albo wysyłając pisemne oświadczenie na nośniku papierowym pocztą tradycyjną na wskazany w §1 adres siedziby Sprzedawcy. Oświadczenie to Konsument może złożyć na ustawowym formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Sprzedawca udostępnia wzór formularza
  FORMULARZ ZWROTU

 • Z opisanego wyżej uprawnienia nie mogą skorzystać osoby, które nabywają dany towar w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą prosząc dodatkowo o wystawienie faktury VAT.

 • Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać towar Sprzedawcy na adres jego siedziby, wskazany w §1 niniejszego Regulaminu wraz z wypełnionym formularzem, który można pobrać – Kiknij tutaj

 • W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawca zwraca mu w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie. Jednakże, zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 • Koszty odesłania towaru do Sprzedawcy nie są Konsumentowi zwracane.

 • Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rzecz Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 • Procedura zwrotu dotyczy tylko towaru, który nie nosi widocznych śladów eksploatacji wykraczających poza zwykły zarząd (możliwości zapoznania się z przedmiotem)

 • Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem lub wysłanych bez uprzedniej konsultacji

  §7. REKLAMACJE TOWARÓW

 • Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za niezgodność towaru z umową sprzedaży w zakresie określonym przez przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz. 1176 ze zm.) Sprzedawca nie odpowiada na podstawie tej ustawy wobec Kupującego, który nabywa dany towar w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą prosząc dodatkowo o wystawienie faktury VAT.

 • Z opisanego wyżej uprawnienia nie mogą skorzystać osoby, które nabywają dany towar w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą prosząc dodatkowo o wystawienie faktury VAT.

 • Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie dowolnej np. telefonicznie pod numerem 22 11 37 100 lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@renee.pl

 • Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji, odesłać towar na adres
  RENEE
  Dział Reklamacji
  ul.Wójtostwo 23 F
  21-400 Łuków
  wraz z wypełnionym formularzem, który można pobrać – Kiknij tutaj

 • Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia przez Konsumenta.

 • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Konsumenta, Sprzedawca doprowadza towar do stanu zgodnego z umową sprzedaży zgodnie z żądaniem Konsumenta poprzez nieodpłatną naprawę lub wymianę towaru na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby Konsumenta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z treścią żądania Konsumenta, obniży cenę lub zwróci pełną należność za reklamowany towar wraz z dodatkowymi kosztami poniesionymi przez Kupującego, w tym kosztami transportu.

 • Konsument może składać reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową przez okres 2 lat od dnia otrzymania towaru, jednak traci uprawnienia reklamacyjne z tego tytułu w przypadku jeśli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.

 • Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do reklamowanego produktu paragonu bądź faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia reklamacji.

 • W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Kupującym będącym Przedsiębiorcą zawierającym tą umowę w ramach swojej działalności gospodarczej, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona.

  §8. POLITYKA PRYWATNOŚCI

  POUFNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWOPOLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU RENEE.PL

  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Użytkowników przez
  Exclusive-Poland
  ul.Staszica 24
  21-400 Łuków
  NIP 8252044745

  za pośrednictwem Sklepu internetowego, działającego pod adresem www.renee.pl.

  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  Administratorem Danych Osobowych jest Exclusive-Poland Wszystkie dane osobowe gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) r. oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

  Dane osobowe Użytkownika zostaną przekazane do podmiotów współpracujących z Exclusive-Poland wyłącznie w celu realizacji zamówienia, w szczególności dostarczania przesyłek przez firmy kurierskie i operatorów pocztowych, ewidencji dostaw, ewidencji podatkowych.
  Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Dane osobowe nigdy nie będą odsprzedawane podmiotom trzecim.

  Administrator Danych Osobowych przechowuje i przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:
  - Imię i nazwisko
  – Adres e-mail
  – Numer telefonu
  – Adres zamieszkania (ulica , nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj)
  – Adres dostawy (ulica , nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj)
  – W przypadku firm dodatkowo dane firmy (nazwa, adres, numer NIP, numer REGON)
  Wszystkie dane osobowe podawane są dobrowolnie, a wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych jest niezbędnym warunkiem realizacji zamówienia. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z Polityką Prywatności, prosimy nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Renee.pl.

  Podczas korzystania ze stron internetowych sklepu Renee.pl przez Użytkownika, w logach serwera automatycznie zbierane są anonimowe dane np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane zbierane automatycznie). Informacje zawarte w logach systemowych serwera wykorzystywane są w celach technicznych oraz w celach związanych z administracją Serwisu, zapewnieniem bezpieczeństwa działania Serwisu, realizacji postanowień Regulaminu, ochrony prawa. Poza tym informacje te są wykorzystywane do tworzenia statyst.

  Dane zbierane w trakcie korespondencji (za pomocą formularza kontaktowego, telefonu, faksu, poczty e-mail itp.) pomiędzy sklepem Renee.pl a Klientem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zadane pytania lub realizacji zamówienia.

  Sklep Renee.pl wykorzystuje pliki “cookies” w celu zapewnienia bezpieczeństwa, logowania, dostępu do Serwisu, dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników oraz w celach statystycznych i marketingowych. W plikach “cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Pliki cookies nie zawierają danych osobowych. Wyłączenie akceptacji plików cookies w przeglądarce internetowej przez Użytkownika może spowodować utrudnienia lub uniemożliwi prawidłowe korzystanie z Serwisu.

  Google Analytics – Sklep Renee.pl zbiera anonimowe dane statystyczne dotyczące odwiedzanych stron. Dane te służą wyłącznie do analizy statystycznej ruchu na stronach Serwisu. Zasady dotyczące polityki prywatności Google Analytics znajdują się na stronie:
  http://www.google.com/intl/pl/analytics/privacyoverview.html

  Użytkownik może dobrowolnie wyrazić osobną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (newsletter), na wskazany adres poczty elektronicznej, na temat produktów i usług oferowanych przez sklep Renee.pl. . Za dobrowolną zgodą Użytkownika na jego adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z prośbą o potwierdzenie dodania adresu e-mail do listy newsletter-a. Użytkownik może także w każdej chwili wycofać zgodę na otrzymywanie informacji handlowej logując się na swoim koncie, na stronie www.renee.pl lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail o odpowiedniej treści na adres kontakt@renee.pl.

  W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane Klienta mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

  Wszelkie zmiany dotyczące Polityki prywatności będą publikowane na tej stronie, a o istotnych zmianach będziemy informować w bardziej widoczny sposób (w przypadku niektórych usług włącznie z wysłaniem powiadomienia e-mail informującego o zmianach Polityki prywatności).

  Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich przetwarzania, chyba, że dane, których dotyczy powyższe żądanie niezbędne są do świadczenia danej Usługi – wówczas takie oświadczenie będzie równoważne z rozwiązaniem umowy o świadczenie Usług na skutek wypowiedzenia umowy przez Użytkownika.

  W przypadku dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności uprzejmie prosimy o kontakt na adres e-mail: kontakt@renee.pl

  §9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Składając zamówienie Klient wyrażacie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych firmy Exclusive-Poland z siedzibą w Łukowie.

 • Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówień oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Klienta – w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.renee.pl i nie będą udostępniane innym podmiotom.

 • Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych.

 • Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa, takich jak:
  Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz.926, z późn. zm.)
  Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)

 • Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024)

  §10. REKLAMACJE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 • Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną Usługobiorca składać może w formie elektronicznej (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Usługodawcy) bądź tradycyjnej formie pisemnej (poprzez wysłanie listu do siedziby Usługodawcy).

 • Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji dotyczącej usługi świadczonej drogą elektroniczną w terminie do 7 dni od dnia jej otrzymania.

 • Usługodawca nie rozpatruje reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną złożonych po upływie dwóch miesięcy od stwierdzenia przez Usługobiorcę przyczyny reklamacji.

  §11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • • Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów za pośrednictwem sklepu internetowego ze Sprzedawcą/Usługodawcą umów jest sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Jednakże zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189) oraz rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1214) Klient może złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Handlowym. Jednakowoż zgodnie z §15 w/w rozporządzenia wniosek taki nie jest wiążący dla Sprzedawcy/Usługodawcy (Sprzedawca/Usługodawca może, lecz nie musi zgodzić się na rozstrzygnięcie sporu przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki).

 • Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014 r.


 • Do góry